ข้อมูลทางกฎหมาย

smefinn.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของบริษัท เอสเอ็มอีฟินน์ จำกัด นั้น หมายถึง ท่านได้รับทราบข้อตกลง และยอมรับเงื่อนไขของการใช้งานนี้ เช่นเดียวกับนโยบายการรักษาสิทธิส่วนบุคคล

1.ขั้นตอนการทำงานของบริษัท เอสเอ็มอีฟินน์ จำกัด

บริษัทฯ เป็นศูนย์กลางระหว่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากสถาบันการเงิน โดยบริษัทฯ จะวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นตามความสามารถและลักษณะธุรกิจของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และจัดส่งข้อมูลให้กับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ สถาบันการเงินขนาดกลาง และสถาบันการเงินขนาดเล็ก ที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนั้น ๆ โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้นให้กับบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัทฯ เรานั้นมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางด้านการเงินจากหลายๆธนาคารคอยให้คำปรึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม บริษัทฯ จะให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมาย หรือกฎระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ และสถาบันการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจะไม่สามารถเป็นตัวกลางให้กับธนาคาร หรือสถาบันการเงินทุกแห่งในประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการคัดเลือกธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อมต่อกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต

สำหรับเว็บไซต์ smefinn.com และบริการที่ บริษัทฯ ให้บริการทางเว็บไซต์ smefinn.com ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากท่าน (บริษัทฯ มีข้อห้ามสำหรับพนักงานของบริษัท “ห้ามเรียกเก็บเงินจากท่านโดยเด็ดขาด”) บริษัทฯ มีรายได้จากค่าธรรมเนียมที่ได้รับจากสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

บริษัทฯ ไม่ได้มีส่วนความเป็นเจ้าของสถาบันการเงิน เจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือบริการของสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ smefinn.com บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของควบคุมหรือดำเนินงานเว็บไซต์ของสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อาจมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อการอ้างอิง และเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น และ จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์เหล่านั้น เว็บไซต์ของสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อาจมีข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง และท่านควรจะอ่านข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ของสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การที่บริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องในธุรกรรมใดๆ ที่ท่านมีกับสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน นั้น เพื่อตัวท่านเอง และจะเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งหมดในการกระทำดังกล่าวไว้ข้างต้น

สำหรับข้อมูลที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ smefinn.com ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริษัทฯ ได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมถึงข้อมูลที่ท่านกรอกผ่านระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ท่านตกลงใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือใช้บริการอื่น ๆ จากสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริษัทฯ ไม่สามาถตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านจะพอใจผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในด้านราคา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือบริการอื่น ๆ จากสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินในทุกกรณี

2.ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัท เอสเอ็มอีฟินน์ จำกัด

• บริษัทฯ ขอกำหนดเงื่อนไข การเข้าถึง เข้าชม การใช้ หรือการได้รับข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือ smefinn.com หรือ การที่ได้รับ หรือการใช้บริการใด ๆ ที่บริษัทฯ ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขของบริษัทฯ ไม่ว่าท่านจะเข้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยทางคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายกัน

• กรณีที่ท่านยินยอมที่จะผูกผันตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด รวมถึงที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ ถือว่าท่านได้เข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายกับบริษัท เอสเอ็มอีฟินน์ จำกัด หรือ smefinn.com แล้ว

• บริษัทฯ อาจจะต้องแก้ไขหรือปรับปรุงข้อตกลงและเงื่อนไข ในเวลาใดๆ ก็ตาม ทั้งนี้ ก่อนที่ บริษัทฯ จะแก้ไขหรือปรับปรุงเว็บไซต์ smefinn.com บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยการติดประกาศแจ้งไว้ในเว็บไซต์ smefinn.com อย่างน้อย 7 วันล่วงหน้าก่อนที่การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ หากท่าน ยังคงเข้าถึง เข้าชมหรือเข้าใช้เว็บไซต์ smefinn.com หรือการได้รับหรือการใช้บริการใดๆ ที่ บริษัทฯ ให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ smefinn.com ภายหลังจากที่พ้นกำหนดระยะเวลา 7 วันดังกล่าว ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไข ที่แก้ไขหรือปรับปรุงดังกล่าว

• กรณีที่ท่านไม่พึงพอใจหรือไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ รวมถึงการแก้ไขหรือปรับปรุงที่กล่าวมานี้ และท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขหรือปรับปรุง ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ขอให้ท่านยุติการใช้เว็บไซต์ smefinn.com โดยทันที

• กรณีที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินในเว็บไซต์ smefinn.com บริษัทฯ จะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกสถาบันการเงินที่สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินกับท่านได้ บริษัทฯ จะไม่รับประกันในกรณีที่สถาบันการเงินปฏิเสธการให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทุกกรณี การอนุมัติให้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินถือเป็นสิทธิของสถาบันการเงิน ข้อเสนอสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ท่านเลือก ในเว็บไซต์ smefinn.com จะมีข้อมูลส่วนบุคคล, ข้อมูลทางการเงิน และเมื่อท่านกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวทั้งหมดของ smefinn.com ท่านอาจจะถูกนำไปสู่เว็บไซต์ของสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน หรือข้อมูลของท่านจะถูกส่งต่อไปยังสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการเปิดเผยและส่งต่อไปให้แก่สถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เมื่อข้อมูลของท่านถูกนำเสนอไปยังสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงินแล้ว งานของ smefinn.com ถือว่าเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาต่อรองใดๆ ระหว่างท่านและสถาบันการเงินเจ้าของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมถึงการโฆษณาหรือการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการสินเชื่อใดๆ

3.ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

• การใช้บริการเว็บไซต์ smefinn.com เป็นการใช้งานเชิงส่วนบุคคล ห้ามนำไปใช้ในลักษณะเชิงพาณิชย์ และผู้ใช้งานจะต้องต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

• ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบต่อการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

• กรณีที่ผู้ใช้บริการฯ สร้างบัญชีในเว็บไซต์ smefinn.com หรือยื่นข้อมูลส่วนบุคคล (ตามที่นิยามในนโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล) หรือข้อมูลอื่นๆ ให้แก่ smefinn.com ผู้ใช้บริการฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการฯ มอบให้เป็นความจริง ถูกต้อง สมบูรณ์ และไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงการปกป้องความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้บริการ ทั้งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการฯ และจะไม่แจ้งรายละเอียดของบัญชีของผู้ใช้บริการกับบุคคลอื่นใด

• ผู้ใช้บริการฯ จะไม่ละเมิดกฎหมายในการเข้าถึง เข้าชม รวมถึงการแก้ไขหรือการรบกวนสัญญาณ การถอดรหัส หรือกระทำการที่มีลักษณะเป็นการเจาะข้อมูลทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ในเว็บไซต์ smefinn.com หรือทำให้ใช้การไม่ได้ หรือทำให้เกิดความเสียหายกับระบบเว็บไซต์ smefinn.com รวมถึงการใช้เว็บไซต์ smefinn.com ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมใด ๆ

4.การรับประกัน และเนื้อหาบางประการที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ มิได้ให้การรับประกัน หรือคำรับรองใดๆ ในการเข้าถึงหรือการเข้าใช้งานเว็บไซต์ smefinn.com เกี่ยวกับเนื้อหา สาระสำคัญ การให้บริการ ตลอดทั้งเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของเจ้าของสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง หรือโปรแกรม และข้อมูลที่เป็นอันตราย ความปลอดภัยอื่นๆในเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเกิดขึ้นขณะเข้าใช้เว็บไซต์ smefinn.com นี้ของผู้ใช้งาน

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถ ร่วมกันกลั่นกรองความเชื่อมโยงข้อมูลจากประสบการณ์ พร้อมทั้งศึกษาเชิงเปรียบเทียบของตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินของแต่ละสถาบันการเงิน นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ smefinn.com ตามข้อมูลที่เป็นอยู่จริงในขณะนั้น มิได้จัดทำขึ้นมาเองหรือให้การรับรองใดๆ ที่มีนัยสำคัญ แก่เนื้อหาข้อมูล ของแต่ละสถาบันการเงินในการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ ประโยชน์ของเนื้อหา ความถูกต้องครบถ้วน ความสมบูรณ์ และการละเมิดใดๆ ตลอดทั้งกรรมสิทธิ์ที่มีต่อ smefinn.com รวมถึงบุคคลทุกฝ่ายที่อาจเกี่ยวข้องทั้งในปัจจุบัน และอาจเกิดขึ้นในอนาคต ท่านควรรับทราบถึงเงื่อนไขนี้ก่อนใช้งาน

บริษัทฯ เป็นเจ้าของเว็บไซต์ smefinn.com ประกอบไปด้วยเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ ไฟล์รูปภาพ ไฟล์ข้อมูล ตราสัญลักษณ์ แบบฟอร์ม ภาพกราฟฟิกต่างๆ ชื่อการค้า เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายการบริการ โลโก้ และอาจรวมไปถึงรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้บริการ กล่าวคือทุกๆข้อมูลที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ smefinn.com นั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ภายใต้ข้อบังคับว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการไม่สามารถละเมิดข้อกำหนด และเงื่อนไข ในการนำไปใช้ประโยชน์อื่น ซึ่งทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์ smefinn.com ทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อทางการค้าขาย ทำการตลาด ใช้แสวงหาประโยชน์ โฆษณา ทำซ้ำ เผยแพร่ภาพ และเสียง ทำจำลองแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ ติดประกาศ แสดงต่อบุคคลอื่น อัฟโหลด ทำไฮเปอร์ลิงค์ สเครป (hyper-link scrape) ทำดีพ-ลิงค์ (deep-link) ของทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว ยกเว้นมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานเป็นการส่วนบุคคลผ่านช่องทางบริการของเว็บไซต์ smefinn.com โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งจากบริษัทฯ และสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ อาจมีบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วแต่กรณี ที่ร่วมกำหนดเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือทำธุรกรรมผ่าน เว็บไซต์และบริการของ smefinn.com ทั้งนี้บริษัทฯได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเครื่องหมายทางการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาที่กล่าวมาแล้ว เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง พร้อมที่จะดำเนินการกับการละเมิดอย่างจริงจัง หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อ บริษัทฯ ได้ทันที

5.ข้อมูลสำคัญส่วนตัว การแสดงตัวตน และคุกกี้(cookie)

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ความสำคัญในเรื่องของข้อตกลง และเงื่อนไขเกี่ยวกับ นโยบายการเก็บรักษาคุ้มครองข้อมูลส่วนตัว(บุคคล/นิติบุคล) ให้ปลอดภัยเมื่อทำธุรกรรมกับ smefinn.com นอกเหนือจากนี้การเข้าถึงข้อมูลของ smefinn.com ยังมีวิธีการง่ายๆที่สามารถทำได้รองรับความปลอดภัยของผู้ใช้ และนโยบายการใช้คุกกี้ของท่านอย่างจริงจัง รวมถึง นโยบายว่าด้วยการเก็บรักษาข้อมูล การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ (smefinn) ทั้งนี้ข้อแนะนำบางประการควรใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง และคอมพิวเตอร์ที่มีสภาพเชื่อถือได้ ทำการออกจากระบบทุกครั้งเมื่อทำธุรกรรมเสร็จ(Logout)

6.ข้อจำกัดการรับผิด และการชดใช้

บริษัท เอสเอ็มอีฟินน์ จำกัด หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งกรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ บริษัทย่อย ตัวแทน ผู้ให้อนุญาต หรือหน่วยงานอื่นใดในเครือที่มีส่วนกับการผลิต การสร้าง และเผยแพร่ เว็บไซต์ smefinn.com ไม่ขอรับผิดต่อความเสียหาย สูญเสียจากการเรียกร้องค่าเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายๆที่เป็นผลสืบเนื่อง ทั้งทางตรง และทางอ้อม ในกรณีพิเศษ การสูญเสียความน่าเชื่อถือ อันเกิดขึ้นมาจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน ไม่ว่ากรณีใดๆ และผู้ใช้เว็บไซต์ ยินดีปกป้อง คุ้มครอง ชดใช้ ค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการละเมิด ต่อเงื่อนไขข้อกำหนด ที่มีผลมาจากการใช้เว็บไซต์ smefinn.com

รวมไปถึงการรับผิดที่ปฏิเสธไม่ได้ กรณีเข้าถึงยังเว็บไซต์ของสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ ต่อเนื่องไปถึงเว็บไซต์อื่นๆที่เป็นอิสระจากเว็บไซต์นี้ ในการให้บริการ ทั้งผลิตภัณฑ์ เนื้อหา หรือสิ่งใดที่แสดงในเว็บไซต์ดังกล่าว ให้ถือว่า อยู่ภายใต้นโยบาย เงื่อนไขการใช้เว็บไซต์นั้นๆ บริษัทฯ กรรมการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับ smefinn.com ขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิง ต่อความรับผิดใดๆในการที่ท่านได้ใช้เว็บไซต์ smefinn.com

7.การยุติข้อตกลง

การเข้าใช้ smefinn.com มีผลบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในขณะที่ใช้บริการ แต่จะถูกยุติลงได้จากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ในขณะใดๆก็ได้โดยจากผู้ใช้งานตรงสามารถออกจากเว็บไซต์ ทำลายข้อมูลอันเป็นสำคัญส่วนตัว ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆที่ได้รับเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ smefinn.com หรือหากทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่ามีการละเมิดเงื่อนไข ข้อตกลง ส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมด อาจส่งผลเสียหายกระทบเป็นวงกว้างทั้งตัวบริษัทฯ เอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็ดี ทางเราสามารถระงับการใช้งานการเข้าถึงเว็บไซต์ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากตราบใดที่ยังไม่ใช้สิทธิ บอกเลิก ยุติ หรือระงับการใช้งาน ผู้ใช้งานยินยอม ให้บริษัทฯบังคับใช้สิทธิได้ทันที โดยไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดอายุความ

8.ข้อกำหนดทั่วไป

โดยสากลของการใช้เว็บไซต์นั้น ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษากฎ กติกา เงื่อนไขข้อตกลง และธรรมเนียมปฏิบัติของข้อความ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ในการใช้บริการของประเทศนั้นๆ เมื่อท่านได้ทราบถึง และเข้าใช้งาน โปรดระลึกอยู่เสมอว่าบริษัทฯ รวมทั้งท่านหากตกเป็นคู่กรณีในข้อพิพาท จะอยู่ภายใต้บังคับใช้กฎหมายของประเทศไทย หรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่